“სახელწიფოს და ეკლესიის ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირება”

გამოცემა განიხილავს სახელმწიფოსა და ეკლესიებს შორის სამართლებრივი ურთერთობის მნიშვნელოვან საკითხებს. მასში გაერთიანებული მასალა მოიცავს სახელმწიფოთა კლასიფიკაციას ეკლესიებთან მიმართებაში, საერთაშირისო სამართლებრივ აქტებს ამ სფეროში,ევგაერთიანების ქვეყნების პრაქტიკას რელიგიური გაერთიანების მიმართ, აგრეთვე მათ სტატუსს საქართველოში. გამოცემა გათვალისწინებულია რელიგიური გაერთანებების წარმომადგენლებისათვის და ყველა იმ პრაქტიკული თუ თეორეტიკოსი იურისტისა და ექსპერტისათვის,რომელიც დაინტერესებულია ამ საკითხებით. პროექტის მხარდაჭერილი იქნა  საქართველოში გაერთიანებული...

დემოკრატიის განვითარებისა და ტოლერანტული გარემოს გაუმჯობესებისათვის საქართველოში

– – – პროექტის მიზანი იყო რწმენისა და აღმსარებლობის თავისუფლების სფეროში საგანმანათლებლო/შემეცნებითი აქტიურობების განხორციელების გზით ხელი შუვუწყოთ ტოლერანტული გარემოს შექმანასა და დასავლური ფასეულობების დამკვიდრების პროცესის გაძლიერებას ქვეყანაში.